Obchodné a reklamačné podmienky

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

Objednávka

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode www.albygraphic.sk si zákazník môže objednať on-line  priamo na tejto internetovej stránke.

Platba za tovar

Platbu za tovar môžete uskutočniť:
- prevodom na bankový účet SK54 8330 0000 0024 0106 7184,
Fio banka, a.s.,.
- na dobierku len v prípade dopravy Slovenskou poštou

Za tovar zaplatíte vopred prevodom na náš bankový účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú doručené e-mailom po tom, čo zadáte a odošlete Vašu internetovú objednávku. Úhradu je potrebné uskutočniť do 7 dní. Došlé platby kontrolujeme a priraďujeme k objednávkam každý deň.

Dodacie podmienky, neprevzatie zásielky

Objednaný tovar vám bude zaslaný Slovenskou poštou ako doporučená zásielka na dodaciu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Tovar je odosielaný do 2 pracovných dní od pripísania Vašej platby na náš účet, pri tovare na objednávku do 2 týždňov od potvrdenia objednávky. O odoslaní Vášho balíčka Vás budeme informovať e-mailom.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať druh a množstvo tovaru podľa objednávky alebo na základe individuálnej dohody so zákazníkom
- dodať tovar v dohodnutej cene
- tovar odoslať čo najskôr po uhradení alebo vyhotovení objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním
- prevziať objednaný tovar v odbernej lehote Slovenskej pošty

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou
- za poškodenie tovaru zavinené Slovenskou poštou
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou Slovenskej pošty
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi zákazníka

Ceny poštovného a balného

Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

Doporučene: 3 €, platí pre zásielky s hmotnosťou do 500 g. Zásielka s hmotnosťou nad 500 g bude mať poštovné a balné náklady vyššie, s odkazom na cenník Slovenskej pošty.

Doklad o kúpe

K nákupu je zasielaná riadne vyplnená elektronická faktúra. Ak ju neobdržíte v papierovej forme, je zaslaná e-mailom na e-mailovú adresu zadanú v objednávke.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu alby@albygraphic.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

Reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na alby@albygraphic.sk. Spolu s popisom chyby na tovare priložte aj fotodokumentáciu chyby výrobku a kópiu faktúry.
Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktorý vznikol jeho nesprávnym používaním alebo ošetrením. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou Slovenskej pošty, prevzali objednaný tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese
Ing. Martina Albertyová - Alby, Žipov 5, 082 41 Žipov, e-mail: alby@albygraphic.sk.
Na tento účel si môžete skopírovať a použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v tomto texte nižšie.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr 14 dní po tom, čo nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení. Zároveň platí, že platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy, zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vrátenie úhrady bude uskutočnená rovnakým platobným spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe za tovar, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.albygraphic.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku".

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov Slovenskej pošte za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

Kontakt
Ing. Martina Albertyová
Žipov 5
082 41 Žipov
IČO: 52 153 061
DIČ: 108121728
Na tejto adrese sa nenachádza kamenná predajňa/prevádzka

Živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad Prešov,
číslo živnostenského registra: 750-52057

Nie som platca DPH
Číslo účtu: SK54 8330 0000 0024 0106 7184,
Fio banka, a.s.,.

Tel: 0905 107 829
e-mail: alby@albygraphic.sk
Rešpektujte prosím autorské práva.

Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu www.albygraphic.sk nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, motívy či texty alebo používať iný obsah tejto stránky ako aj jej podstránok a prepojených stránok. Kúpou nášho výrobku neprechádzajú naše autorské práva k výrobku na nového majiteľa výrobku.

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 4675/, 080 01 Prešov, email: po@soi.sk

DOKUMENTY NA SKOPÍROVANIE:

1. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Vyplnený formulár zašlite prosím na adresu:
Ing. Martina Albertyová, Žipov 5, 082 41 Žipov

alebo sken vyplneného a podpísaného formuláru na e-mailovú adresu:
alby@albygraphic.sk

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na kúpu tohto tovaru (*) : ..............

Dátum objednania tovaru/dátum prijatia tovaru(*) ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Dátum ..............(*) Nehodiace sa prečiarknite.2. REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Reklamácia tovaru
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Predávajúci
Obchodné meno:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Telefón:
E-Mail:

Kupujúci
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-Mail:

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Dôvody reklamácie:
V ...................................... Dňa ..............................................................
Meno priezvisko
(podpis)


!!! Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku