Oboznámenie zmluvných partnerov o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v spoločnosti Ing. Martina Albertyová - Alby

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť Ing. Martina Albertyová - Alby (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje – Ing. Martina Albertyová - Alby, so sídlom Žipov 5, 082 41 Žipov, IČO: 52 153 061. Kontakt,
tel. č. +421 905 107 829, e-mail: alby@albygraphic.sk

1.2 Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

 • a) Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na
      Vašu žiadosť.
      Účel: realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

 • b) Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa
      Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;

 • c) Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa
      Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky
      týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.albygraphic.sk

1.3 Spracúvané osobné údaje - na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • a) Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo,

 • b) údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili,

 • c) údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),

 • d) platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.),

 • e) v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.

1.4 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov - Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených
prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • a) našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami,
      napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb

 • b) iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je
      to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

1.5 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii - sa nerealizuje.

1.6 Doba uchovávania osobných údajov - Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci
je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy
obsahujúce Vaše osobné údaje.

1.7 Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi - ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám,
ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:

 • a) Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.
      Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

 • b) Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov,
      ktoré o Vás spracovávame.

 • c) Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

  • - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované

  • - odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší
     právny dôvod na ich spracovanie

  • - vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na aizovanom spracovaní Vašich osobných
     údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných
     údajov na účely priameho marketingu

  • - Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne

  • - Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu,
     ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje

  • - Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 • d) Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov,
  ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

  • - Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť

  • - spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia

  • - Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

  • - Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené,
     či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • e) Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,
      bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • f) Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas,
      kedykoľvek odvolať.

 • g) Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného
      záujmu Prevádzkovateľa.

 • h) Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.8 Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje - Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.
V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky.
Uvedené neplatí pre spracúvanie vybraných súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

1.9 Existencia aizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame aizované rozhodovanie
ani profilovanie.

1.10 Iné aspekty ochrany osobných údajov - v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach
našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 905 107 829 alebo e-mailom: 
alby@albygraphic.sk